Archief voor januari, 2014

De anonieme verklaring en het integriteitsonderzoek

“Integriteit heeft direct betrekking op iemands eer en goede naam, op zelfrespect, eigenwaarde, waardigheid en geloofwaardigheid, op zijn morele kaliber. Wie zijn integriteit aangevallen ziet, ervaart dat als een aantasting van zijn gaafheid, als een schending van eer en zelfrespect. Het gaat dan niet meer om kleine fouten, die vergeven en vergeten kunnen worden, maar om een fundamentele aanval, die (…)

State of Denial

State of Denial is de titel van een documentairefilm uit 2003 over aids in Afrika, geproduceerd en geregisseerd door Elaine Epstein. De film belicht de fouten van de regering van president Mbeki, die volhoudt dat er onvoldoende bewijs is dat hiv aids veroorzaakt en daarom vitale levensreddende geneesmiddelen aan haar bevolking onthoudt.

State of Denial is ook een boek uit 2006, (…)

Hoe maken wij integriteit meetbaar in de organisatie?

De gemeente heeft de plicht tot het voeren van een integriteitsbeleid. In artikel 125quater van de Ambtenarenwet is daarover het volgende opgenomen:

‘Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de waterschappen zijn aangesteld,

a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht (…)

Goed opdrachtgeverschap

In november jl. verscheen het rapport ‘Omwille van geloofwaardigheid’, een verkennend onderzoek naar knelpunten en oplossingen bij integriteitsonderzoek in Nederland. De verkenning is uitgevoerd door de Tilburg University. Aanleiding was een aangenomen motie in de Tweede Kamer waarbij de regering was verzocht ‘de mogelijkheid te verkennen van een onafhankelijke instelling voor onderzoek naar vermoedelijke integriteitsschendingen in het openbaar bestuur’. Minister (…)