Alle berichten in Omgangsvormen

Hoe maken wij integriteit meetbaar in de organisatie?

De gemeente heeft de plicht tot het voeren van een integriteitsbeleid. In artikel 125quater van de Ambtenarenwet is daarover het volgende opgenomen:

‘Het bevoegd gezag van ambtenaren die door of vanwege het rijk, de provincies, de gemeenten of de waterschappen zijn aangesteld,

a. voert een integriteitsbeleid dat is gericht op het bevorderen van goed ambtelijk handelen en dat in ieder geval aandacht (…)

‘Iets met Integriteit’ doen? Doe dan maar een theatershow.

Vaak worden wij benaderd met de vraag of wij ‘iets met integriteit’ kunnen organiseren voor medewerkers. En of dat ‘iets’ dan ook een beetje leuk, luchtig en leerzaam kan zijn. Want ja, integriteit, dat is toch maar een moeilijk, saai en zwaar thema. De klant roept dan: wij moeten er wel iets mee, maar wat is het eigenlijk precies en (…)

De toegevoegde waarde van de vertrouwenspersoon

Organisaties zijn volgens de Arbowet verplicht om werknemers te beschermen tegen psychosociale arbeidsbelasting. Zij moeten hiervoor een beleid opstellen en dit ook daadwerkelijk uitvoeren. Het aanstellen van een vertrouwenspersoon kan een belangrijk onderdeel van dit beleid zijn. Op basis van de wetgeving, is de werkgever echter niet verplicht een vertrouwenspersoon te benoemen. Met enige regelmaat komen wij bij organisaties waar geen vertrouwenspersoon is (…)

Pesten op het werk: ‘Geintje natuurlijk!’

Je hebt een melding of klacht over ongewenst gedrag gekregen. Wat nu?

In sommige situaties krijgt de werkgever een concreet signaal dat een medewerker wordt gepest door een andere collega. In heel veel andere situaties durven medewerkers die worden gepest, niets tegen de werkgever te zeggen. En wat te doen als de pester zegt: “Het was gewoon een geintje, joh!”

Wat moet een werkgever (…)

Positie stagiair bij seksuele intimidatie

Stel je eens voor: Je loopt stage bij een omroep. Het is altijd jouw droom geweest om de televisiewereld te bestormen. Om dat te bereiken, is het hard werken: met talent alleen kom je er niet, dat besef jij je maar al te goed. Je maakt daarom lange dagen, je bent dag en nacht bereikbaar. Ook jouw baas heeft dat (…)