Alle berichten in Screening

Bezint eer ge begint

In maart 2022 vinden de gemeenteraadsverkiezingen plaats. Politieke partijen, raadsgriffiers en burgemeesters spannen zich daarom veelal nu al in om vóór vaststelling van de kandidatenlijsten, het belang te benadrukken van toetsing van potentiële raadsleden op integriteit en het onderzoeken van antecedenten.

Ook bij de meest recente verkiezingen werd dit belang ogenschijnlijk weer onderschreven. Nog voor de Tweede Kamerverkiezingen trok een kandidaat (…)

De VOG steeds dieper verankerd als screeningsinstrument?  

Volgens de website van Justis zijn er in 2020, 1.193.728 Verklaringen omtrent het Gedrag (VOG) aangevraagd. Daarvan zijn ‘slechts’ 2.524 aanvragen geweigerd. Inmiddels zijn er twee wetsvoorstellen rondom de VOG reeds door de Tweede Kamer goedgekeurd waardoor de VOG steeds meer en wijdverspreid zijn intrede doet als een instrument om integriteitsschendingen te voorkomen. Het aantal VOG-aanvragen zal naar verwachting de (…)

De (on)zin van screening: een nadere bespiegeling

In hun bijdrage in Binnenlands Bestuur geven Hans Groot en Zeger van der Wal een interessante reflectie op het fenomeen screening van politiek ambtsdragers. Zij stellen naar mijn mening terecht kritische kanttekeningen over de (beperkt) voorspellende waarde, het gevaar van window dressing en – in mindere mate – het normenkader waarlangs wordt getoetst. Ik voeg daar graag een (kritische) bespiegeling (…)

Week van de Integriteit – Relatie-onderzoek

Relatie-onderzoek!? Liefde niet vereist, vertrouwen wel.

Regelmatig krijg ik de vraag of wij als BING een relatie-onderzoek kunnen uitvoeren. Die vraag kan ik altijd bevestigend beantwoorden. Nu vraagt u zich misschien af: relatie-onderzoek, waar gaat dit over? Een toelichting is op zijn plaats.

Google het woord ‘relatie-onderzoek’ en je krijgt de indruk dat het gaat over onderzoek naar relaties tussen liefdespartners. Daar (…)

Integriteit is geen thema

De titel van dit blog zal waarschijnlijk enkele wenkbrauwen doen fronzen. Want integriteit is toch belangrijk? Zeker, begrijp mij dan ook niet verkeerd: integriteit vormt een van de fundamenten van onze democratische rechtsstaat. Ik doel echter op een fenomeen uit de praktijk, dat zich steeds vaker lijkt te openbaren: integriteit benaderen als thema ‘waar we iets mee moeten’.

Juiste toon en (…)

Integriteit: je bent wat je doet

Integriteit is een onderwerp dat ons persoonlijk raakt. Dat geldt zeker voor bestuurders: hun reputatie is al snel in het geding. Op de jaarlijks georganiseerde Dag van de Integriteit, verzuchtte vorig jaar een van de sprekers dat het ‘I-woord’ in bestuurlijk Nederland tegenwoordig een beladen begrip aan het worden was. Als jouw naam als bestuurder in één zin wordt genoemd (…)

Integriteitsscreenings: een terugblik

Nu het zomerreces is aangebroken, keert de rust in veel gemeenten terug. Sinds de gemeenteraadsverkiezingen in maart, is er veel en druk onderhandeld over nieuw te vormen coalities. Dat waren soms moeizame processen, maar niet zonder resultaat.

Eerder schreven wij al dat de (kandidaat-)wethouders – op aandringen van verschillende CdK’s – in veel gemeenten zouden worden onderworpen aan een integriteitsscreening. Met (…)

Het stoplicht-effect van een integriteitsscreening

De verkiezingsstrijd is definitief losgebarsten. Het regent verkiezingsdebatten, in winkelcentra staan raadsleden in spe te flyeren en langs de weg vinden we kleurrijke posters met kernachtige boodschappen. Ondertussen werken de ‘zittenblijvers’, zoals de burgemeester en de griffier, achter de schermen al aan een introductieprogramma voor de nieuwe raad en het nieuwe college. Ook voor integriteit is veelal een plaats ingeruimd.

Verschillende (…)